Partneři projektu

Medzinárodný detský spevácký festival pre sólistov vo veku 6-15 rokov (pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Licenční smlouva

Licenční smlouva pro Českou republiku a Slovensko

Súťažiaci, ktorí postúpia do výberového kola sú povinní v lehote stanovenej usporiadateľom podpísať prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo osoby oprávnenej konať za súťažiaceho licenčnú zmluvu, ktorej predmetom bude okrem iného použitie ich umeleckého výkonu a pri propagácii súťaže Sanremo Junior alebo partnerov tejto súťaže pre ročníky 2018/2019 a 2019/2020. Znenie licenčnej zmluvy je uverejnené na webových stránkach www.sanremojunior.sk a je pre súťažiacich záväzné. Prípadné znenie licenčnej zmluvy sú oprávnení vykonať výlučne usporiadatelia.